Настоящите периодични издания са издирени и сканирани по проект „Историческа памет”. Дигиталната библиотека е създадена по проект „Силистра Е-достъпна”.

ИДЕЯТА
След подписването на Крайовската спогодба през 1940 г. между България и Румъния, с която Южна Добруджа се възвръща към България, румънската гражданска и военна администрация при напускането на пределите й, изнася почти всички архивни документални материали, както и повечето периодични издания, печатани в региона по това време. Те се отнасят до всички сфери на обществения живот в региона. Тази празнина създаваше много пречки както пред изследователите на периода на румънското управление, така и пред гражданите на Силистра и областта, свързани с всички области на живота (съдебна система, кадастър, граждански регистри т. н.).

ЦЕЛИТЕ
Заличаване на белите петна в историческата и документалната памет на регион Силистра през периода 1878-1940 г. и улесняване достъпа на потребителите (граждани и изследователи) до документалната база.
Издирени са и са и репродуцирани периодичните издания, издавани в Силистренска област в периода 1878-1940 г. Направен е обстоен прочит, библиографско описание и аналитична обработка на периодичните издания, придружена с препоръчителни читателски анотации на набавените документи и е издаден своден каталог на „Документи и периодични издания 1878-1940 г.”

МЕТОДИКА НА ДИГИТАЛИЗИРАНЕТО
Извършено е ксерокопиране, сканиране и фотозаснемане на периодичните издания, а копията са обработени чрез форматиране и компресиране  в JPEG формат. Снимките са въведени в PDF/A файл (позволява търсене на дума в документ).

Готовите дигитализирани документи и периодични издания са публикувани на нашия сайт. Оригиналите на настоящите документи се намират във фондовете на Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” – София, библиотеката на  Академията на Румъния в Букурещ и др.