Библиотеките и управлението на Европейски проекти

От 4 до 6 юни в конферентна зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" се проведе обучение на тема "Управление на европейски проекти". Лекторът Милена Драгова е ключов експерт по проекти за Техническа помощ за публичния сектор в България. Участваха библиотекари от Регионалната библиотека и представители на библиотечната колегия от Народно читалище „ Светлина – 1906”, с. Смилец, общ. Силистра, Народно читалище „Иван Вазов 1941”, с. Срацимир, общ. Силистра, Народно читалище „Пробуда – 1910”, с. Алеково, общ. Алфатар, Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров” , гр. Тутракан, общ. Тутракан, Народно читалище „Димитър Полянов”, с. Гарван, общ. Ситово.

Дискутираха се теми за разработване и управление на проекти, оперативни и трансгранични програми, възможности за финансиране на библиотеките, създаване на партньорства на местно и трансгранично ниво.

Обучението е много ползотворно за библиотечната колегия от региона и ще допринесе за реализирането на нови общественополезни проекти.

То се осъществи с финансовата подкрепа на Фондация „ Глобални библиотеки-България” и Министерството на културата, които имат за цел да подкрепят дейностите на обучителните центрове за постигане на устойчивост в два аспекта - системни обучения за библиотечни специалисти, съобразно техните нужди и развитието им, като центрове за неформални обучения на гражданите, чрез изграждането на партньорства с други организации и институции.

В момента има 1414  гости и няма потребители и в сайта